Co nabízíme v oblasti architektury a stavebních projektů

Naše motto: „Klientovi doporučujeme pouze taková řešení, která bychom zvolili, kdybychom byli na jeho místě v jeho domě."

Zaměření stavby (pasportizace)

Pokud je váš záměr stávající stavbu pouze rekonstruovat, navrhnout nástavbu či přístavbu, je velmi důležité celý objekt nejdříve zaměřit a následně zdigitalizovat. Toto zaměření stavby provádíme vlastními silami nebo pokud je objekt tvarově složitější a nejednoznačný, pak volíme spolupráci s geodetickou kanceláří. Na podkladu jejich výsledků pak následně my dále pokračujeme s návrhy. Bez tohoto oměření není možné s projekčními pracemi začít.
A k čemu nám toto zaměření stavby bude sloužit:

 • Informace o rozměrech nosných i nenosných konstrukcí
 • Konstrukční propojení a jejich souvislosti
 • Velikosti vnitřních i vnějších otvorů
 • Světlé výšky místností a jednotlivé výškové úrovně podlaží
 • Určení vlastníků štítových stěn
 • Vykreslení nepravidelností, lomů

Architektonická studie

Architektonický návrh (architektonická studie) je úvodní fází každého projektu při nové výstavbě nebo rekonstrukci.Prvním krokem je setkání s klientem a konzultace nad jeho představami. Probíhá samotná prohlídka prostoru, dodání potřebných materiálů a stanovení si základních klíčových bodů.
Tento počáteční plán vám bude sloužit k:

 • Představě o objemu stavby a proveditelnosti z hlediska stavebních úřadů
 • vypracování několika variant prvních architektonických návrhů
 • výběr vhodné polohy na pozemku
 • Výkresech situačního plánu, včetně půdorysů, pohledů, a řezů
 • Vytvoření představy o vzhledu a výtvarnou vizáži včetně 3D vizualizace
 • Představě o vnitřním a dispoziční členění všech místností, které potřebujete řešit
 • Informaci ohledně parkování, dopravy 
 • Ekonomickým údajům o všech stavebních nákladech Vašeho stavebního záměru
 • Konzultaci s úřadem, bankou, společníky Vaší firmy, rodinou

Potřebný čas pro vyhotovení architektonické studie je cca 1 až 2 měsíce.

Rada:
Studie je nejdůležitější nástroj při tvorbě Vašeho záměru. Správně zvolený koncept ušetří na začátku projektování značné finanční částky. Proto věnujte tomuto prvnímu kroku se svým architektem / projektantem pečlivou pozornost a nechte si po obdržení studie čas na uležení myšlenek a odstup.

Projekt pro územní rozhodnutí

Jde o podrobný plán, který navazuje na architektonickou studii a který vyžaduje stavební úřad. Územně plánovací dokumentace je souborem předepsaných textových a grafických dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu ve vymezeném území. V rámci projektu získáte v grafické a textové podobě, včetně digitální dokumentace, následující:

 • Zcela konkrétní umístění objektu do Vámi požadovaného území
 • Představu o detailním umístění stavby do pozemku v řádech metrů, centimetrů
 • Jak se dá přesně objekt napojit na inženýrské sítě, vodovod, kanalizace, plyn, elektro, dopravní infrastrukturu
 • Informaci o vlivu Vaše stavba na životní prostředí a okolní zástavbu
 • Veškeré posudky a analýzy pro povolení stavby
 • Veškerá potřebná vyjádření všech institucí, které vyžaduje stavební úřad

Potřebný čas k vytvoření projektu je obvykle 2 až 3 měsíce. Čas pro získání všech vyjádření k projektu pro stavební úřad je 2 až 3 měsíce.

Rada:
V projektu pro územní rozhodnutí lze uvnitř objektu spousta věcí dodatečně měnit, protože Váš záměr také zraje. V případě získání územního rozhodnutí máte již téměř 100% představu, že Váš záměr získá i kladné stavební povolení.

Projekt pro stavební povolení

Získáte zcela podrobnou dokumentaci Vašeho záměru, který vyžaduje stavební úřad:

 • Veškeré informace o materiálech a skladbách podlah, stěn, stropů v objektu
 • Plán tras vodovodu, kanalizace, elektra, VZT, klimatizace uvnitř i vně budovy
 • Způsob napojení na dopravní infrastrukturu, parkoviště, okolní pozemky
 • Statický výpočet stability objektu, základní statické výkresy stavby
 • Plány okolního prostředí stavby, zahrady, komunikace na pozemku
 • Veškeré posudky a analýzy pro povolení stavby
 • Veškerá potřebná vyjádření všech institucí, které vyžaduje stavební úřad

Potřebný čas pro vytvoření projektu je max. 2 měsíce.

Rada:
Na základě projektu pro stavební povolení lze již poměrně velmi přesně provést předběžný rozpočet odborným rozpočtářem a korigovat tak náklady stavby.

Autorský dozor a pomoc s kolaudací

Když vy jako investor dostanete celou dokumentaci pro stavbu Vašeho domu, opravu nebo rekonstrukci, potřebujete získat jistotu, že veškeré myšlenky, které jsou v projektu zpracovány budou i respektovány při stavbě stavební firmou. Proto vykonáváme činnost tzv. autorského dozoru, kdy provádíme tyto úkony:

 • Kontrola stavebního rozpočtu dodavatelskou firmou
 • Porovnání a analýza výběrového řízení mezi firmami, výběr zhotovitele
 • Kontrola smlouvy o dílo
 • Předání a převzetí staveniště, jednání a koordinace se stavebním dozorem
 • Účastníme se kontrolních dnů stavby
 • Kontrolujeme zda je vše provedeno v souladu s projektem
 • Odsouhlasujeme vzorky použitých stavebních a architektonických materiálů
 • Nabízíme řešení případných změn vyvolaných stavbou či investorem
 • Pomáháme Vám se získáním všech vyjádření ohledně kolaudace
 • Pomáháme Vám při jednání se stavebním úřadem
 • Po dokončení stavby předání stavby s dodavatelem
 • Kontrola a zajištění potřebných dokladů, revizí, zpráv, protokolů

Vnímáme stavbu jako celek, která je významně spojena především s Vámi, naším klientem. Proto nás zavazuje, vytvořit hodnotné stavební dílo, které bude nejen hospodárné, nadčasové ale především i krásné.

Naše motto: „Klientovi doporučujeme pouze taková řešení, která bychom zvolili, kdybychom byli na jeho místě v jeho domě."

Co nabízíme v oblasti interiérů

 • Konzultace záměru (Vaše představy a možnosti x naše zkušenosti a postřehy)
 • Návrh interieru ve formě studie - obdržíte:
  • Dispozici s rozmístěním základního vybavení a nábytku – výstup je 2 D půdorys
  • Definování stylu, barev a celkové atmosféry – výstup je obecná vzorkovnice navržených barev, materiálů a forem
  • Výběr typových zařizovacích předmětů – jedná se o výběr nábytku, bytového textilu, osvětlení… Klient získá tzv. „katalogový list“ s jednotlivými prvky. typových prvků, materiálů - výstup je seznam základního
  • 3 D fotorealistické vizualizace – pohledy ze 2 úhlů
 • Vypracování podkladů pro realizaci atypických prvků – technické podkady pro truhláře, elektrikáře, konzultace s dodavateli, řešení detailů
 • Originální návrhy osvětlení včetně zajištění dodávky
 • Realizaci projektu, zajištění a výběr dodavatelů
 • Autorský dozor – dohled nad realizací projektu,
 • Spolupráce při realizaci, nákup zařizovacích předmětů, řešení reklamací apod. které časově vytíženým klientům šetří čas

Co nabízíme v oblasti designu a reklamy

 • Grafický design a jeho propojení s architekturou např. kompletní vizuál kavárny, propsání identity firmy do návrhu interieru, aplikace navržených vzorů v interieru, originální tapety )
 • Návrh firemního loga, brand identity, návrh jednotného firemního stylu
 • Originální návrhy osvětlení včetně zajištění dodávky
 • Návrhy výstavních expozic, katalogů, propagačních materiálů